програмна система

Възпитание с перспектива!

Предучилищното образование се организира в учебни години, а учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, а неучебното време обхваща периода от 01 юни до 14 септември.

Детската градина работи целогодишно, без ваканции.
Децата се обучават по одобрена от МОН Програма и Познавателни книжки, с оглед тяхното социално, езиково, интелектуално, емоционално и физическо развитие.